Ceny krajowego drobiu

W IV kwartale 2021 r. zarówno ceny zakupu kurcząt brojlerów, jaki i indyków po zniżce zaobserwowanej w III kwartale odznaczały się tendencją wzrostową.

Ceny krajowego drobiu
Zwyżka cen była wypadkową czynników mających charakter braku stabilności między zapotrzebowaniem a podażą oraz czynników kosztowych ponoszonych przez producentów.

W ostatnich miesiącach 2021 r. zaobserwowano spadającą dynamikę produkcji krajowej mięsa drobiowego przy jednocześnie rosnącym popycie. Równolegle rosły ceny pasz, mediów, tj. gazu i energii elektrycznej oraz koszty pracy ponoszone przez zakłady produkcyjne, tj. presja na wzrost płac na skutek inflacji. Przedstawione uwarunkowania rynkowe oddziaływały na rynek także w styczniu 2022 r.

W styczniu 2022 r. zarówno ceny zakupu kurcząt brojlerów, jak i indyków ulegały dalszym zwyżkom. Według danych ZSRIR MRiRW średnia cena zakupu kurcząt brojlerów w Polsce w dniach 24–30 stycznia 2022 r. wyniosła 4,49 zł/kg, czyli o 3% więcej niż przed miesiącem, a indyków 6,47 zł/kg, a zatem więcej o 14%. Ceny zakupu kurcząt i indyków były dużo wyższe niż przed rokiem - odpowiednio o 34% i 38%.


Tagi:
źródło: