Krajowe ceny żywca drobiowego

W IV kwartale 2021 r. zarówno ceny zakupu kurcząt brojlerów, jaki i indyków po obniżce obserwowanej w III kwartale odznaczały się tendencją wzrostową.

Krajowe ceny żywca drobiowego
Wzrost cen był wypadkową czynników mających charakter braku stabilności między zapotrzebowaniem a podażą oraz czynników kosztowych ponoszonych przez producentów. W ostatnich miesiącach 2021 r. zaobserwowano spadającą dynamikę produkcji krajowej mięsa drobiowego przy jednocześnie zwiększającym się popycie. Równolegle rosły ceny pasz, mediów, a więc gazu i energii elektrycznej oraz koszty pracy ponoszone przez zakłady produkcyjne, czyli presja na wzrost płac w wyniku inflacji. Przedstawione uwarunkowania rynkowe oddziaływały na rynek też w styczniu 2022 r.

W styczniu 2022 r. zarówno ceny zakupu kurcząt brojlerów, jak i indyków ulegały dalszym zwyżkom. Według danych ZSRIR MRiRW cena zakupu kurcząt brojlerów w Polsce w dniach 24–30 stycznia 2022 r. wyniosła 4,49 zł/kg, czyli więcej o 3% niż przed miesiącem, a indyków 6,47 zł/kg, a zatem więcej o 14%. Ceny zakupu kurcząt i indyków były sporo większe niż przed rokiem - odpowiednio o 34% i 38%.


Tagi:
źródło: