| Autor: redakcja1

Materiał siewny - rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy!

Od 25 maja do 25 czerwca 2022 roku można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Materiał siewny - rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy!
W tym roku po raz pierwszy do wykazu gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje taka dopłata, została dodana pszenica orkisz.

Minimalna ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi dla:
  • pszenicy orkisz – 200 kg;
  • mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.
Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Składanie wniosków

Wnioski należy składać do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Wnioski można złożyć bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przesłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną.

Wniosek można przekazać również za pośrednictwem platformy ePUAP. Adresy ePUAP Biur Powiatowych i informacje o zasadach korzystania z tej formy składania dokumentów są dostępne na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap

Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
  1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
  2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  3. Ziemniak.
Minimalna ilość materiału siewnego

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

1)    odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
2)    odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
3)    pszenicy twardej – 150 kg;
3a)  pszenica orkisz – 200 kg;
4)    odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
5)    odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
6)    odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
7)    odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
8)    odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
9)    pszenżyta – 150 kg;
10)    owsa zwyczajnego – 150 kg;
11)    owsa nagiego – 120 kg;
12)    owsa szorstkiego – 80 kg;
13)    łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
14)    grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
15)    bobiku – 270 kg; 
16)    wyki siewnej – 80 kg;
17)    soi – 120 kg;
18)    ziemniaka – 2000 kg;
19)    mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg;
20)    mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.

Przedmiot dopłaty

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. 

Stawki dopłaty

W myśl art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany:
  • określane są corocznie do dnia 30 września, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do BP ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.


Tagi:
źródło: