Produkcja mięsa w Europie przesuwa się na wschód

Przeobrażenia gospodarcze i polityczne powodują zmiany w każdej branży. Sektor mięsa w UE jest tego idealnym przykładem – stopniowo, ale nieustannie zmniejsza się produkcja w „starej UE” oraz wzrasta w krajach „nowej Unii”.

Produkcja mięsa w Europie przesuwa się na wschód
Jak wynika z danych Eurostatu w 2017 r. produkcja mięsa ogółem w ujęciu ilościowym zmalała w UE o 0,1%, jednak dynamika zmian była zróżnicowana geograficzne – w krajach UE-15 („starej Unii”) produkcja obniżyła się o 0,7%, a w krajach UE-13 („nowej Unii”) wzrosła o 2,5%. Warto podkreślić, że w 2017 r. spożycie mięsa per capita zmalało po raz pierwszy od 2013 r. – o 0,4 kg w przeliczeniu na mieszkańca Unii, co wraz z nieznacznym przyrostem naturalnym spowodowało, że popyt wewnętrzny utrzymał się na podobnym do 2016 r. poziomie. Jednocześnie, kolejny rok z rzędu Unia Europejska była samowystarczalna w obrębie mięsa – w 2017 r. produkcja pokryła 107% wewnętrznego zapotrzebowania.
 
Spadek ogólnej produkcji mięsa w UE był głównie spowodowany obniżeniem się produkcji wieprzowiny o 0,8%. W pozostałych branżach zaobserwowano już jej wzrost, jednak to wieprzowina jest kluczowym mięsem produkowanym, gdyż sanowi 48% ogółu produkcji oraz spożywanym - 47% ogółu konsumpcji w krajach Unii. W 84% mięso wieprzowe pochodzi z UE-15, niemniej w 2017 roku w tych krajach produkcja zmniejszyła się o 1,3%, podczas gdy w UE-13 zwiększyła się o 1,6%.
 
Największe wzrosty odnotowano w Rumunii o 9,1%, Węgrzech o 4,6% oraz w Polsce o 0,6%. Z uwagi na odbudowę pogłowia trzody, w 2018 roku produkcja może być już wyższa. Ceny z kolei prawdopodobnie będę mniejsze niż w 2017 r., przede wszystkim ze względu na wypieranie europejskich produktów na rynkach krajów trzecich przez mięso z Brazylii i USA.
 
Kolejnym segmentem, w którym kraje starej Unii odnotowały zniżki, była wołowina o 0,7%. Warto podkreślić, że państwa UE-15 odpowiadają aż za 89% produkcji w UE. Ceny wołowiny w 2017 r. utrzymywały się na dosyć wysokim poziomie, co wynika między innymi ze zniżki importu o 6,2% oraz wzrostu eksportu o 10,7%.
 
Szacowane zmiany produkcji w 2018 r. wynoszą -1,3% dla EU-15 oraz +2,1% dla EU-13, co przełoży się na spadek produkcji o 0,8% dla całej Unii.
 
Pozytywne zmiany zaszły natomiast w odniesieniu do sektora drobiarskiego, gdzie produkcja wzrosła w całej UE o 0,8% w skali rocznej, w tym zarówno w krajach EU-15 o 0,3% jak i EU-13 o 2,3%.
 
W przeciągu najbliższej dekady należy oczekiwać dalszego przesuwania produkcji mięsa na wschód, jednak w dłuższym okresie zwiększające się koszty pracy oraz kwestie ochrony środowiska mogą działać hamująco na rozwój sektora mięsnego.


Tagi:
źródło: