| Autor: redakcja6

GUS: Bezrobocie w Polsce w I kwartale 2017 r.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu marca 2017 r. wyniosła 1324,2 tys. osób (w tym 698,1 tys. kobiet) i była niższa od odnotowanej w końcu IV kwartału 2016 r. o 11,0 tys. osób (tj. o 0,8%) oraz niższa o 276,2 tys. osób (tj. o 17,3%) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

GUS: Bezrobocie w Polsce w I kwartale 2017 r.
W ciągu I kwartału 2017 r. największy napływ odnotowano w województwach: mazowieckim (62,2 tys. osób), śląskim (53,7 tys. osób), małopolskim (38,6 tys. osób), dolnośląskim (37,6 tys. osób) i wielkopolskim (35,5 tys. osób). W ogólnej liczbie nowo rejestrujących się w urzędach pracy kobiety stanowiły – 47,0% .

Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych w I kwartale 2017 r. – 435,6 tys. to osoby, które po raz kolejny znalazły się w ewidencji urzędów pracy (przed rokiem –
504,2 tys.). Spośród nowo zarejestrowanych w ciągu I kwartału 2017 r. – 64,2 tys. stanowiły osoby dotychczas niepracujące, a ich udział wyniósł 12,3% (przed rokiem odpowiednio 81,5 tys. osób i 13,6%). Osoby do 25 roku życia stanowiły 23,6% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych w ciągu omawianego okresu br. Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ogólnej populacji nowych rejestracji wyniosła 22,1 tys. osób, tj. 4,2% (przed rokiem 26,4 tys. i 4,4%). Spośród nowo zarejestrowanych w I kwartale 2017 r. – 42,5% mieszkało na wsi (przed rokiem 42,7%).

W I kwartale 2017 r. z ewidencji urzędów pracy wyrejestrowano 531,5 tys. osób (przed rokiem 562,9 tys.), z tego najwięcej w marcu 2017 r. – 223,5 tys. osób, a najmniej w styczniu – 141,0 tys. osób. Mniej osób niż przed rokiem wykreślono z powodu podjęcia pracy, nadal jest to główna przyczyna wyrejestrowywania się – 256,0 tys., tj. 48,2% ogółu wyrejestrowanych (przed rokiem odpowiednio 286,7 tys. i 50,9%), z tego pracę niesubsydiowaną (w tym sezonową) podjęło 210,3 tys. osób, a subsydiowaną (m.in. prace interwencyjne i roboty publiczne) – 45,7 tys. Spośród pozostałych osób wykreślonych z ewidencji w I kwartale 2017 r. – 96,7 tys. osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, co stanowiło 18,2% ogólnej liczby osób wyrejestrowanych (przed rokiem odpowiednio 103,1 tys. osób i 18,3%). Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy – 52,8 tys. (przed rokiem 55,9 tys.), dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego – 43,5 tys. (przed rokiem 41,2 tys.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych 5,6 tys. osób (przed rokiem 4,6 tys.).


Tagi:
źródło: