| Autor: redakcja1

Wniosek KRIR o wypłatę dopłat do zbóż i oleistych - MRiRW wyjaśnia

Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz. U. poz. 762 z późn. zm.) pomoc jest przyznawana według kolejności złożenia wniosków, do wysokości środków dostępnych w ramach tej pomocy. Ich wysokość została określona w art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) 2023/739 (środki z unijnej rezerwy rolnej) i równowartości tej kwoty pochodzącej z budżetu państwa oraz w art. 2 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1343 (środki z unijnej rezerwy rolnej) i dwukrotności tej kwoty pochodzącej z budżetu państwa. W sumie budżet na to wsparcie wyniósł ok. 800 mln zł.

Wniosek KRIR o wypłatę dopłat do zbóż i oleistych - MRiRW wyjaśnia
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie rolników tym wsparciem i wyczerpaniem ww. budżetu, Rada Ministrów w dniu 19 września br. przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1965), które wprowadza możliwość udzielenia pomocy tym producentom rolnym, którzy nie otrzymali pomocy w ramach mechanizmu unijnego (tj. na podstawie ww. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r.), a którzy spełnili kryteria jej przyznania.

Producenci rolni, którzy spełnili kryteria naboru i złożyli wnioski w pierwszym naborze, a nie otrzymali dopłat do sprzedanych zbóż i nasion oleistych w ramach mechanizmu unijnego, do 31 października br. mieli możliwość złożenia wniosku do ARiMR o pomoc pochodzącą ze środków z budżetu krajowego. Do końca grudnia br. Agencja wyda decyzje informujące o przyznaniu wsparcia oraz wypłaci środki pieniężne.


Tagi:
źródło: