Większa produkcja mięsa na Ukrainie

W pierwszych pięciu miesiącach 2016 r. produkcja mięsa w sumie na Ukrainie wzrosła o 1,4% - podaje FAMMU/FAPA.

Większa produkcja mięsa na Ukrainie

Produkcja mięsa na Ukrainie

Pomimo tej zwyżki, sytuacja w sektorze mięsnym i mleczarskim na Ukrainie pozostaje dość skomplikowana, co wynika ze wzrostu o jedną czwartą kosztów produkcji w porównaniu z 2015 r. oraz fluktuacji poziomu cen rynkowych. Czynniki te mogą prowadzić do zmniejszenia się pogłowia zwierząt gospodarskich, przyczyniając się do pogorszenia sytuacji w sektorze mięsnym.
 
W czerwcu 2016 r. pogłowie bydła na Ukrainie liczyło 4 mln sztuk, a więc było o 2,8% mniejsze niż przed rokiem. Liczebność żywca drobiowego zmniejszyła się o 3,6% do 217,1 mln sztuk, a pogłowie świń o 3,5% do 7,4 mln sztuk.
 
Według ukraińskiego klubu biznesu rolnego (UCAB), w obrębie ostatnich trzech lat pogłowie bydła na Ukrainie zmalało o 10%, świń o 2%, a owiec i kóz aż o 20%. Zmniejszyło się również pogłowie żywca drobiowego o 12%.
 
Kryzys w ukraińskim sektorze zwierzęcym jest odbiciem kilku czynników, m. in. konfliktu na wschodnie kraju, a także mniejszej siły nabywczej konsumentów, którzy ograniczają wydatki na zakup mięsa. Ponadto sytuację pogorszyła utrata przez producentów ulg podatkowych.
 
Zdaniem UCAB, rząd ukraiński powinien wspierać krajowy przemysł mięsny, gdyż odgrywa on istotną rolę, jako pracodawca na obszarach wiejskich. Rządowe wsparcie pozwoliłoby nie tylko zatrzymać spadek pogłowia zwierząt gospodarskich, ale także przyczyniłoby się do utrzymania miejsc pracy oraz rozwoju przedsiębiorstw, poprzez zwyżkę produkcji i eksportu.
 
Niemniej jednak, bez właściwego wsparcia ze strony rządu ukraińskiego, z sektora mięsnego może zostać zwolnionych ponad 40 tys. pracowników w czasie najbliższych pięciu lat. Poza tym niższe wpływy z podatku dochodowego oraz wzrost świadczeń dla bezrobotnych może oznaczać wydatki dla budżetu Ukrainy na poziomie 110 mln USD w tym czasie. Ukraiński przemysł mięsny jest w dużej mierze uzależniony od eksportu.
 
Tymczasem w 2016 r. wyniki eksportu nie są zadowalające. Wywóz mięsa wołowego zmniejszył się o 40%, a wieprzowiny spadł jeszcze bardziej, z uwagi na rosyjskie embargo. Poza tym część dotychczasowych odbiorców wprowadziło zakazy przywozowe, tj. Mołdawia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wprawdzie ukraińskie ministerstwo rolnictwa i żywności zadeklarowało, że pracuje nad otwarciem nowych rynków zbytu, m.in. Korei Południowej, Angoli czy Ghany, ale zapowiedzi te pozostają na razie bez pokrycia.


Tagi:
źródło: