| Autor: redakcja1

Zmiany w dobrostanie zwierząt w ramach PROW 2014-2020

Od dwóch lat rolnicy mogą składać, w ramach systemu płatności bezpośrednich, wnioski o dopłaty do podwyższonego dobrostanu zwierząt. Do tej pory z tego działania korzystają głównie producenci bydła oraz w mniejszym stopniu trzody chlewnej, gdzie przeszkodą jest wymóg rezygnacji z utrzymywania loch w jarzmach w okresie okołoporodowym.

Zmiany w dobrostanie zwierząt w ramach PROW 2014-2020
W ramach tego działania „Dobrostan zwierząt” podobnie jak w ubiegłym roku tak i w tym, daje szansę na uzyskanie wsparcia przez rolników posiadających świnie (lochy i tuczniki), krowy (mleczne i mięsne), oraz owce.
 
Co się zmieniło?

Od tego roku wprowadzone zostały istotne zmiany w ramach Pakietu 2. Dobrostan krów, wariant 2.2 Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach, obejmując:

- wymogi dotyczące wielkości powierzchni,
- wymogi obowiązujące w przypadku, gdy w pomieszczeniu znajdują się zwierzęta innego/ innych rolników.

Wobec tego, dopuszczalna maksymalna liczba sztuk bydła mlecznego, które mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie z uwzględnieniem obligatoryjnych wymogów dotyczących wielkości powierzchni dotyczy pomieszczeń.

Kolejna zmiana obejmuje sytuację, gdy w pomieszczeniu znajdują się zwierzęta innego lub innych rolników. Wówczas maksymalna liczba krów mlecznych, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie rolnym, oznacza liczbę krów mlecznych:

-  rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w budynku z wydzielonymi sekcjami dla krów mlecznych różnych rolników – w przypadku gdy ten budynek ma wydzielone sekcje,
- wszystkich rolników utrzymujących krowy w budynku bez wydzielonych sekcji dla krów mlecznych różnych rolników, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w takim budynku – w przypadku gdy ten budynek nie ma wydzielonych sekcji.

Ponadto, w związku z powyższymi zmianami, aplikacja „Plan Poprawy Dobrostanu Zwierząt” także uległa modyfikacji. Rozszerzono ją o możliwość zaznaczenia w budynkach wydzielonych sekcji, w których przebywają jednocześnie krowy rolnika wnioskodawcy i krowy innego/innych rolników. Oprócz tego, rozbudowano arkusz informacyjny generowany dla ARiMR, dodając informację dotyczącą plenności maciorek - Pakiet 3. Dobrostan owiec.

Ten system ma być kontynuowany w ramach nowej perspektywy budżetowej UE. Podwyższony dobrostan zostanie od przyszłego roku rozszerzony o drób oraz konie. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie przepisów mających na celu możliwość wyróżnienia produktów pochodzących od lub ze zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu, w odniesieniu do których było realizowane albo jest realizowane działanie Dobrostan zwierząt w ramach PROW, przez umieszczenie oznaczenia ,,Dobrostan Plus”. Jak podaje Top Agrar:  Proponuje się, aby oznakowanie informacją,,Dobrostan Plus” dotyczyło artykułów rolno-spożywczych będących produktem:
  • nieprzetworzonym, jeżeli produkt ten został pozyskany ze zwierząt lub od zwierząt, w odniesieniu do których było realizowane albo jest realizowane działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014–2020,
  • przetworzonym, jeżeli składniki tego produktu pozyskane od lub ze zwierząt, w odniesieniu do których było realizowane albo jest realizowane działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014–2020 stanowią co najmniej 75% łącznej masywszystkich składników użytych do wyprodukowania tego produktu, nie licząc masy wody użytej do tej produkcji.
Taka możliwość nie oznacza automatycznie wyższych zysków rolnika. Do tego potrzebna jest współpraca producentów i wspólne negocjacje handlowe z przetwórcami oraz sieciami detalicznymi, tak aby premia cenowa była sprawiedliwie podzielona pomiędzy operatorów łańcucha spożywczego.

Warto również wspomnieć, że dopłata dobrostanowa jest jedną z niewielu furtek dla pozyskania dofinansowania do trzody chlewnej, którą zaakceptuje Komisja Europejska. Wielkopolska Izba Rolnicza czyni starania, aby zwiększyć tę płatność oraz znieść warunek bezjarzmowego utrzymania loch.
 


Tagi:
źródło: