| Autor: redakcja1

MRiRW ws. klimatycznego bilansu wodnego

Prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na sugestie i wnioski Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące zmian w funkcjonowaniu klimatycznego bilansu wodnego.

MRiRW ws. klimatycznego bilansu wodnego
W związku ze zgłoszeniem przez samorząd rolniczy uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb resort rolnictwa przekazał informacje, że zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577 z późn. zm.) suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Ponadto zgodnie z upoważnieniem zawartym w ww. ustawie, minister właściwy do spraw rolnictwa zobowiązany jest do określenia, w drodze rozporządzenia, wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa, mając na uwadze warunki agrometeorologiczne i glebowe w poszczególnych województwach.

 
W związku z powyższym nowe wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb określone w ww. projekcie rozporządzenia mają na celu dostosowanie aktualnie obowiązujących wartości do rzeczywistych poziomów jakie obecnie występują.
 
Jednocześnie zauważono, że system monitoringu suszy rolniczej określa wystąpienie suszy za pomocą klimatycznego bilansu wodnego stanowiącego różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym a ewapotranspiracją potencjalną. Dane dotyczące opadu atmosferycznego, są pozyskiwane ze stacji meteorologicznych Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Obecnie opady atmosferyczne dla całego kraju są wyznaczane za pomocą specjalistycznego programu komputerowego na podstawie którego dokonuje się interpolacji danych pozyskiwanych z 354 stacji i posterunków meteorologicznych.
 
Wartość ewapotranspiracji potencjalnej służącej do obliczenia klimatycznego bilansu wodnego określana jest na podstawie następujących elementów meteorologicznych:
  • temperatury powietrza
  • wilgotności powietrza,
  • usłonecznienia,
  • prędkości wiatru.
Obecnie ewapotranspiracja potencjalna obliczana jest dla całego kraju na podstawie danych pozyskiwanych z 97 stacji meteorologicznych.


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!