Partner serwisu Produkcja roślinna


Poznaj produkty


| Autor: redakcja1

W strukturze powierzchni użytków rolnych zasiewy stanowiły 74%

W 2015 roku obszar użytków rolnych w gospodarstwach rolnych wyniósł 14545,3 tys. ha tj. 89,2% powierzchni ogólnej gospodarstw rolnych. Jak wskazuje Główny Urząd Statystyczny liczba gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła 1404,9 tys., w tym 22,9 tys. gospodarstw posiadało areał użytków rolnych do 1 ha włącznie.

W strukturze powierzchni użytków rolnych zasiewy stanowiły 74%

Użytki rolne w dobrej kulturze rolnej w gospodarstwach rolnych zajmowały 14398,2 tys. ha i stanowiły 99 % całkowitej powierzchni użytków rolnych. Obszar użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej posiadało 1392,3 tys. gospodarstw rolnych.
 
Areał użytków rolnych pozostałych w gospodarstwach rolnych wyniosła 147,1 tys. ha i stanowił 1% powierzchni użytków rolnych łącznie. Obszar użytków rolnych pozostałych posiadało 68 tys. gospodarstw rolnych.
 
Średni areał użytków rolnych ogółem przypadający na 1 gospodarstwo rolne w 2015 r. wynosił 10,35 ha, w tym powierzchnia użytków rolnych przypadająca na 1 gospodarstwo rolne posiadające więcej niż 1 ha użytków rolnych wyniosła 10,51 ha.
 
Jak podaje GUS, obszar użytków rolnych w poszczególnych grupach obszarowych użytków rolnych przypadający na 1 gospodarstwo rolne utrzymał się na poziomie zbliżonym do roku minionego. Jedynie w grupie powyżej 1000 ha i więcej areał gospodarstwa w odniesieniu do roku minionego zmalał o 68,29 ha.

W ogólnej powierzchni użytków rolnych przeważał udział obszaru zasiewów i wynosił 73,9%, łąk trwałych - 18,3%, a pastwisk trwałych – 3%. Areał gruntów ugorowanych stanowił 0,9% łącznej powierzchni użytków rolnych. Udział obszaru upraw trwałych wynosił 2,7%, a areał ogrodów przydomowych 0,2%. Gospodarstwa indywidualne posiadały w użytkowaniu 13,2 mln ha użytków rolnych ogółem, a zatem 91% całkowitej powierzchni użytków rolnych.

 

Struktura użytków rolnych w gospodarstwach w 2015 r.

Źródło: GUS
 

Analiza danych z badania czerwcowego wykazała, że 62,2% gospodarstw posiadających użytki rolne w grupie obszarowej 1–7 ha użytków rolnych, użytkowało 19,4% areału użytków rolnych w gospodarstwach rolnych, a 33,7% gospodarstw posiadających od 7 do 50 ha użytków rolnych posiadało w użytkowaniu 49,8% powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych.

 

Gospodarstwa posiadające 50 ha i więcej użytków rolnych stanowiły 2,3% gospodarstw rolnych łącznie, użytkowały 30,7% obszarów użytków rolnych. Gospodarstwa indywidualne w analogicznych grupach użytkowały 21,3% powierzchni użytków rolnych znajdujących się w 62,5% gospodarstw indywidualnych, a 54,5% areału użytków rolnych znajdowało się w użytkowaniu 33,7% gospodarstw indywidualnych. Gospodarstwa posiadające 50 ha i więcej użytków rolnych stanowiły 2,2% ogółu gospodarstw indywidualnych i użytkowały 24,1% powierzchni użytków rolnych.Tagi:
źródło: