Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja1

Dobre wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w I kwartale 2017 r.

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2017 r. Zysk netto wyniósł 39,6 mln zł, co oznacza wzrost o 27%, czyli 8,3 mln zł, w porównaniu z I kw. 2016 r.

Dobre wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w I kwartale 2017 r.
– Po raz pierwszy od połączenia banków prezentowane wyniki są w pełni porównywalne. W ten sposób symbolicznie kończymy okres fuzji, która była głównym czynnikiem wpływającym na wyniki we wcześniejszych okresach. Trzeba jednak pamiętać, że jeszcze ponosimy koszty związane z integracją, a przed nami fuzja operacyjna z Sygma Bankiem, planowana na III kwartał – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.
 
– W 2017 r., po okresie w którym byliśmy w dużej mierze skupieni na integracji, realizujemy działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności i dostępności naszej oferty dla klientów. W I kwartale 2017 r. po stronie biznesowej, w segmencie Bankowości Korporacyjnej, z sukcesem realizowaliśmy strategię wspierania klientów w ich ekspansji zagranicznej oraz rozwoju na lokalnym rynku. Aktywność rynkowa naszych doradców i specjalistów produktowych oraz dynamiczny wzrost w obszarze dochodów z wymiany zagranicznej przełożyły się na wzrost przychodów o 20% w ujęciu rok do roku. Dzięki nowej ofercie kredytu gotówkowego i przeprowadzonej wiosną kampanii odnotowaliśmy także wzrost sprzedaży tych kredytów o blisko 11% rdr do 643 mln zł. W połowie marca jako jeden z trzech banków w Polsce umożliwiliśmy składanie wniosku o rozliczenie PIT przez Urząd Skarbowy za pośrednictwem naszej bankowości elektronicznej i jej nowej funkcjonalności e-Urząd, a przed nami wdrożenie nowej aplikacji mobilnej dla klienta detalicznego – dodaje Tomasz Bogus.
 
Na koniec marca 2017 r. wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom wyniosła 58,7 mld zł, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 5,3% (2,9 mld zł). Natomiast wolumen depozytów klientów na koniec I kwartału 2017 r. wyniósł 54,0 mld zł i wzrósł w porównaniu do marca 2016 r. o 18,2% (8,3 mld zł).

 
Skonsolidowany wynik odsetkowy wzrósł w porównaniu z I kw. 2016 r. o 7,2% do 466,8 mln zł, przy stabilizacji marży odsetkowej netto na poziomie 2,6%. Wynik prowizyjny wzrósł o 3,9% rdr do 127,8 mln zł. Koszty administracyjne wraz z amortyzacją spadły o 3,6% rdr do 436,9 mln zł. W porównaniu do I kwartału roku ubiegłego widoczny jest spadek kosztów ogólnoadministracyjnych, w tym głównie kosztów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz kosztów utrzymania nieruchomości, co jest efektem realizowanych synergii, jak również redukcji kosztów pracowniczych wynikających z restrukturyzacji zatrudnienia.
 
W wyniku zwiększenia przychodów oraz obniżania kosztów znormalizowany wskaźnik kosztów do dochodów (bez kosztów integracji) spadł do 64,2% z poziomu 70,7% odnotowanego rok wcześniej.
 
Łącznie składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaksięgowane przez Bank w ciężar kosztów I kwartału 2017 roku wynoszą 41,4 mln zł wobec 30,6 mln zł w I kwartale ubiegłego roku.
 
Łączna kwota kosztów integracji poniesionych przez Grupę w I kwartale 2017 roku wyniosła 16,8 mln zł wobec 16,3 mln zł w I kwartale 2016 r., jednak były już one wyraźnie niższe niż w IV kwartale ub.r.
 
W I kwartale Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w wysokości 86 mln zł. Zannualizowany koszt ryzyka kredytowego wyniósł 62 pb i pozostał na poziomie zbliżonym do I kwartału 2016 r.
 
Wynik Grupy w I kwartale 2017 roku był obciążony podatkiem od instytucji finansowych w wysokości 52,1 mln zł wobec 31,7 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 
Kapitał własny Grupy na koniec marca 2017 r. wyniósł 6,3 mld zł i był o 1,9% wyższy niż na koniec 2016 r. Łączny współczynnik kapitałowy Grupy wyniósł 14,28%, wobec 14,40% na koniec ubiegłego roku.
 
Na koniec marca br. Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas obsługiwała 2,6 mln klientów. Sieć oddziałów Banku obejmowała 484 placówki w całym kraju oraz 116 punktów obsługi klienta (dawny Sygma Bank Polska).


Tagi:
źródło: