| Autor: mikolaj

KRIR i NSZZ RI „Solidarność” z interwencją ws. ASF

Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz z NSZZ RI „Solidarność” zwróciła się do Komisarza Ciolosa o uruchomienie wszelkich dostępnych działań w celu przywrócenia eksportu wieprzowiny oraz wprowadzenie mechanizmów mających na celu zrekompensowania producentom trzody chlewnej utraconych korzyści.

KRIR i NSZZ RI „Solidarność” z interwencją ws. ASF
W związku z sytuacją, dotyczącą przypadków wykrycia wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) i podjęcia działań zapobiegawczych i ochronnych ze strony Komisji Europejskiej, zawartych w Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 18 lutego 2014 roku dotyczącej niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce (Dz. Urz. UE L 50 z dnia 20.02.2014 roku), 5 marca 2014 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz z NSZZ RI „Solidarność” wystąpiła do Komisarza Ciolosa o podjęcie działań w kierunku ustanowienia środków wsparcia, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, w celu pomocy sektorowi mięsa wieprzowego celem przezwyciężenia negatywnych skutków wystąpienia wirusa ASF.

Obecna sytuacja, związana z wytępieniem ASF powoduje nie tylko drastyczne spadki cen, zahamowanie eksportu ale także rzutuje na rozwój hodowli i produkcji mięsa wieprzowego powodując poważne zakłócenia na rynku oraz podważanie zaufania konsumentów do mięsa wieprzowego i jego produktów.

W związku z powyższym, mając na uwadze los producentów mięsa wieprzowego, w nawiązaniu do dyskusji podjętej na posiedzeniu Komitetów Copa-Cogeca w dniach 20 i 21 lutego 2014 roku, KRIR wraz z NSZZ RI „Solidarność” zwróciła się o uruchomienie wszelkich dostępnych działań w celu przywrócenia eksportu wieprzowiny, w szczególności na rynki Unii Celnej, a także Chin i innych „krajów trzecich”, a także wprowadzenia mechanizmów mających na celu zrekompensowanie producentom trzody chlewnej utraconych korzyści, w tym w szczególności:

- uruchomienia systemu rekompensat dla producentów świń, pozwalających na zrekompensowanie poniesionych strat i utraconych korzyści ze środków rezerwy, o której mowa w art. 226 rozporządzenia PE i Rady (UE) Nr 1308/2013

- uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania, o których mowa w art. 17 i 18 rozporządzenia PE i Rady (UE) Nr 1308/2013 oraz art. 4 Rozporządzenia Rady (UE) NR 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych.

Podjęcie powyższych działań pozwoli na zniwelowanie niekorzystnych zjawisk i zakłóceń w sektorze wieprzowiny.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!