Biznes

 • 2020-04-13

  Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii

  Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wylicza się jako iloraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych, a także wartości końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł i wyrażany jest w procentach (%).

 • 2020-04-12

  Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii

  W omawianym okresie dynamicznie rosła produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych, wielkość tej produkcji w 2018 r. była o 66,7% większa w porównaniu z 2014 r.

 • 2020-04-10

  Produkcja ciepła z odnawialnych nośników energii

  Według danych GUS w latach 2014-2018 występowały wahania w ilości ciepła wytworzonego na bazie paliw odnawialnych z tendencjami do jego spadków i zwyżek.

 • 2020-04-09

  Wykorzystanie biogazu

  Biogaz to gaz palny składający się w przeważającej części z metanu i dwutlenku węgla, otrzymywany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy.

 • 2020-04-09

  Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii

  W analizowanym okresie dynamicznie rosła produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych, wielkość tej produkcji w 2018 r. była o 66,7% większa w porównaniu z 2014 r.

 • 2020-04-08

  Krajowe zużycie energii słonecznej

  Energia słoneczna była wykorzystywana w sektorze gospodarstw domowych oraz w handlu i usług w postaci ciepła wytworzonego przez kolektory słoneczne, a także w elektrowniach przemysłowych w formie energii elektrycznej wytworzonej przez ogniwa fotowoltaiczne.

 • 2020-04-07

  Energia geotermalna

  Energia geotermalna jest to ciepło uzyskiwane z głębi ziemi w postaci gorącej wody lub pary wodnej.

 • 2020-04-04

  Energia pozyskana z wody i wiatru

  Energia wody, tj. potencjalna i kinetyczna jest określana przez wielkość energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach wodnych. Do energii odnawialnej zalicza się jedynie produkcję energii elektrycznej w elektrowniach na dopływie naturalnym, a więc przepływowych.

 • 2020-04-02

  Energia odnawialnych odpadów komunalnych

  W krajowej sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią uwzględniane są także paliwa odpadowe pochodzące z palnych odpadów przemysłowych i komunalnych, takich jak: guma, tworzywa sztuczne, odpady olejów i innych podobnych produktów.

 • 2020-03-31

  Ciepło otoczenia pozyskane przez pompy ciepła

  Zaliczane do energii ze źródeł odnawialnych ciepło otoczenia jest wychwytywane przez pompy ciepła z powietrza atmosferycznego - zewnętrznego, gruntu - geotermia płytka oraz wód gruntowych i powierzchniowych - rzeki, stawy, jeziora.

 • 2020-03-05

  Prąd za darmo na gospodarstwie

  Od 2013 roku montujemy kompleksowe instalacje dla rynku Agro, głównie na potrzeby własne gospodarstw rolnych, na zasadach opartych o ustawę dotyczącą odnawialnych źródeł energii - mówi Pan Krzysztof Balak, Prezes Zarządu Lion Energy Group.

 • 2020-02-11

  Wzrost cen maszyn rolniczych

  W pierwszym kwartale 2019 r. na rynku maszyn rolniczych notowano wyraźną comiesięczną zwyżkę cen, a w następnych miesiącach minionego roku tempo wzrostu cen widocznie się obniżyło.