Biznes

 • 2020-04-25

  Gospodarstwa ekologiczne

  Rolnictwo ekologiczne to przyjazna środowisku, zrównoważona produkcja rolnicza. Dzięki kontrolowanym sposobom produkcji oraz uprawie bez nawozów syntetycznych i chemicznych środków ochrony roślin, wpływa korzystnie na środowisko naturalne, tj. wspomaga zachowanie bioróżnorodności i ochronę zasobów naturalnych.

 • 2020-04-20

  Energia odnawialna

  Zwiększający się popyt na energię wynikający z rozwoju cywilizacyjnego oraz troska o środowisko, powodują wzrost zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

 • 2020-04-14

  Wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł

  Zwiększające zapotrzebowanie na energię wynikające z rozwoju cywilizacyjnego oraz troska o środowisko, powodują wzrost zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

 • 2020-04-14

  Moce osiągalne elektrowni wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych

  Według danych obserwuje się stały wzrost mocy osiągalnej elektrowni wykorzystujących odnawialne nośniki energii.

 • 2020-04-13

  Udział nośników energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej

  W strukturze wykorzystania OZE do produkcji energii elektrycznej udział energii wiatru jest coraz większy, z kolei zmniejsza się udział energii wody i biopaliw stałych.

 • 2020-04-13

  Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii

  Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wylicza się jako iloraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych, a także wartości końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł i wyrażany jest w procentach (%).

 • 2020-04-12

  Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii

  W omawianym okresie dynamicznie rosła produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych, wielkość tej produkcji w 2018 r. była o 66,7% większa w porównaniu z 2014 r.

 • 2020-04-10

  Produkcja ciepła z odnawialnych nośników energii

  Według danych GUS w latach 2014-2018 występowały wahania w ilości ciepła wytworzonego na bazie paliw odnawialnych z tendencjami do jego spadków i zwyżek.

 • 2020-04-09

  Wykorzystanie biogazu

  Biogaz to gaz palny składający się w przeważającej części z metanu i dwutlenku węgla, otrzymywany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy.

 • 2020-04-09

  Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii

  W analizowanym okresie dynamicznie rosła produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych, wielkość tej produkcji w 2018 r. była o 66,7% większa w porównaniu z 2014 r.

 • 2020-04-08

  Krajowe zużycie energii słonecznej

  Energia słoneczna była wykorzystywana w sektorze gospodarstw domowych oraz w handlu i usług w postaci ciepła wytworzonego przez kolektory słoneczne, a także w elektrowniach przemysłowych w formie energii elektrycznej wytworzonej przez ogniwa fotowoltaiczne.

 • 2020-04-07

  Energia geotermalna

  Energia geotermalna jest to ciepło uzyskiwane z głębi ziemi w postaci gorącej wody lub pary wodnej.

 • 2020-04-04

  Energia pozyskana z wody i wiatru

  Energia wody, tj. potencjalna i kinetyczna jest określana przez wielkość energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach wodnych. Do energii odnawialnej zalicza się jedynie produkcję energii elektrycznej w elektrowniach na dopływie naturalnym, a więc przepływowych.