Finanse i prawo

 • 2023-12-28

  Szacowanie szkód – informacje zawarte w aplikacji

  Zarówno protokół, jak i kalkulacja oszacowania szkód zawierają oddzielne dane dotyczące wysokości szkód w produkcji roślinnej, które mogą być niezbędne do ubiegania się o pomoc.

 • 2023-12-27

  Prowadzenie dokumentacji leczenia zwierząt i stosowanych produktów leczniczych

  Do czasu udostępnienia przez Głównego Lekarza Weterynarii systemu teleinformatycznego dokumentacja stosowanych produktów leczniczych oraz leczenia zwierząt powinna być prowadzona przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność – na podstawie przepisów Unii Europejskiej. O terminie udostępnienia systemu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi...

 • 2023-12-11

  Wsparcie rolników – nowe decyzje Rady Ministrów

  Zgodnie z zapowiedziami minister rolnictwa i rozwoju wsi Anny Gembickiej Rada Ministrów podjęła kolejne decyzje wspierające rolników.

 • 2023-12-08

  Spis stanu stada świń – drugi termin mija 31 grudnia

  Zgodnie z przepisami posiadacze świń muszą raz na sześć miesięcy przeprowadzić spis stada (nie później niż do końca czerwca i grudnia).

 • 2023-11-27

  MRiRW w sprawie obowiązku ugorowania 4% gruntów rolnych

  Obowiązek ugorowania 4% gruntów ornych jest elementem wymogów normy GAEC 8 w ramach warunkowości, która została określona w przepisach rozporządzenia (UE) nr 2021/2115. Zarówno norma GAEC 8, jak i warunkowość są obowiązkowe do wdrożenia dla krajów członkowskich. Natomiast do polskiego porządku prawnego norma GAEC 8 została wprowadzona w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki...

 • 2023-11-20

  Wniosek o zwiększenie limitu w ramach RHD

  Zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa żywności dotyczącymi RHD, maksymalny limit zbywania ww. produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego wynosi 2300 kg rocznie i ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do dostarczania tych produktów ww. zakładom, nie zaś do ich zbywania/sprzedaży konsumentom.

 • 2023-11-06

  Odszkodowania za zagryzione zwierzęta domowe

  Pomimo, iż wilk Canis lupus objęty jest ścisłą ochroną gatunkową na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183) należy wyraźnie podkreślić, iż obowiązujące obecnie przepisy prawa przewidują możliwość podjęcia działań przeciwdziałających zagrożeniu powodowanemu...

 • 2023-11-06

  Co dalej z glifosatem - stanowisko MRiRW

  Polska podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie poparcia odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat.

 • 2023-11-02

  Terminy stosowania nawozów jesienią

  Przypominamy, że w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest późniejsze, niż przewidziane w rozporządzeniu okresy nawożenia, stosowanie nawozów zawierających w składzie azot na gruntach ornych.

 • 2023-10-04

  MRiRW i dyrektywa ws. emisji przemysłowych

  Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (dalej IED) to akt prawny, który ma za zadanie zapobiegać zanieczyszczeniom i je kontrolować, a procedowana obecnie nowelizacja tej dyrektywy ma pomóc ukierunkować inwestycje przemysłowe w sposób niezbędny do przekształcenia Europy w konkurencyjną i neutralną dla klimatu gospodarkę do 2050 r.

 • 2023-09-12

  Biogazownie rolnicze: nowe warunki od 11 września

  KOWR opublikował zaktualizowane „Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem”, a także nowy formularz „Wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego”. 11 września weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie...

 • 2023-07-26

  Nieoprocentowana pożyczka na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla rolników z obszarów ASF utrzymujących trzodę chlewną - zmiana warunków

  ARiMR udziela nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych producentom utrzymującym świnie na obszarach ASF. Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

 • 2023-05-31

  Dopłaty do materiału siewnego – trwa nabór wniosków

  Od 25 maja do 25 czerwca 2023 r. można ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Od tego roku wprowadzone zostały odrębne stawki dla ekologicznych sadzonek i ziarna. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
.