| Autor: redakcja1

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce
W czternastym okresie raportowania tj. od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -16 mm. W rozpatrywanym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 20 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 VII - 20 IX).

Największy deficyt wody notowano na terenie wschodniej części Pojezierza Mazurskiego oraz na Pobrzeżu Słowińskim, od -120 do -139 mm. Jednakże tej wielkości niedobory wody nie przekroczyły wartości krytycznych (20% obniżenia plonów) wśród monitorowanych upraw. Na dużym obszarze kraju niedobory wody wynosiły od 0 do -119 mm, a w niektórych miejscach notowano nawet dodatnie wartości KBW.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w czternastym okresie raportowania, nie stwierdza się wystąpienia suszy rolniczej na terytorium Polski.

W lipcu najchłodniej było w północnej części kraju od 16 do 18°C. Im dalej w kierunku południowym tym było cieplej, od 18 do 20°C. Najwyższą temperaturę tego miesiąca notowano na Nizinie Śląskiej, na której notowano ponad 20°C.

W sierpniu najcieplej było na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Wielkopolskiej,w południowo-zachodniej części Pojezierza Mazurskiego oraz w północnych obszarach Niziny Mazowieckiej od 21 do 22,5°C. Na tym terytorium było cieplej od normy wieloletniej (1991-2020) od 2,5 do 3,5°C. Na pozostałym terytorium Polski temperatura powietrza wynosiła od 19 do 21°C i była wyższa od normy od 1 do 2,5°C.

W pierwszej dekadzie września nadal było ciepło w południowo-zachodniej części kraju, od 14,5 do 17,5°C. Im dalej w kierunku północno-wschodnim tym było zimniej. Na Nizinie Podlaskiej i we wschodnich terytoriach Pojezierza Mazurskiego było tylko 9,5°C. W drugiej dekadzie września było już chłodniej. W zachodnim terytorium kraju notowano od 12 do 13°C. W Polsce środkowej i południowo-wschodniej od 11 do 12°C, a w północno-wschodniej od 10 do 11°C. Najzimniej było na obszarach Sudetów i Beskidów Zachodnich od 5 do 10°C. W trzeciej dekadzie tego miesiąca na przeważającym obszarze kraju notowano 9-10°C, jedynie na Pobrzeżu Słowińskim było cieplej od 10 do 12°C, natomiast na południu Polski było zimniej od 4 do 8°C.

W lipcu najmniej słonecznych godzin notowano w północno-wschodniej części kraju od 200 do 240 godzin. Im dalej w kierunku południowym a zwłaszcza w południowo-zachodnim tym więcej notowano słonecznych godzin od 240 do 260 godzin.

W sierpniu najwięcej słonecznych godzin notowano w północnej i wschodniej Polsce od 260 do 290 godz., więcej od normy od 10 do 50 godz. Szczególnie dużo słonecznych godzin odnotowano na Nizinie Podlaskiej i w północnej części Polesia Lubelskiego oraz w zachodniej części Pobrzeża Słowińskiego, od 280 do 290 godz.

W pierwszej dekadzie września największe usłonecznienie notowano w południowej części Niziny Mazowieckiej, we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego i Niziny Wielkopolskiej, na Nizinie Szczecińskiej oraz na Polesiu Lubelskim od 85 do 95 godzin. Na pozostałym obszarze kraju Słońce świeciło od 60 do 85 godzin. W drugiej dekadzie najwyższe usłonecznienie notowano na Żuławach Wiślanych, Kujawach oraz na Pobrzeżu Słowińskim od 45 do 60 godz. W północno-wschodniej części kraju Słońce świeciło od 30 do 45 godz. a na pozostałej części kraju tylko od 15 do 30 godz. W trzeciej dekadzie tego miesiąca na przeważającym obszarze kraju notowano 35-45 słonecznych godzin, jedynie na Pobrzeżu Słowińskim było nieco więcej godzin ze słońcem od 45 do 65 godz., natomiast na południu Polski takich godzin było tylko 20-35.

W lipcu niskie opady notowano w zachodniej Polsce od 30 do 70 mm , stanowiące30-90% normy wieloletniej. Na pozostałym terytorium kraju notowano już większe opady od 70 do 110 mm (80-110% normy), a we wschodnich i południowych częściach kraju osiągały nawet 130 mm (110-150% normy).

W sierpniu w północnej, północno-wschodniej oraz we wschodniej części obszaru Polski notowano opady od 30 do 60 mm (20-100 normy wieloletniej). Natomiast w południowo-zachodniej części terytorium kraju opady były już dużo wyższe, od 60 do aż 210 mm (na Przedgórzu Sudeckim) stanowiące od 100 do 200% normy.

W pierwszej dekadzie września również notowano wysokie opady, największe od 35 do 75 mm wystąpiły na terenie Wyżyny Śląskiej i Krakowsko-Częstochowskiej. Tylko nieco mniejsze od 35 do 70 mm notowano na Nizinach: Śląskiej, Wielkopolskiej, Podlaskiej oraz we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej. Na pozostałym obszarze kraju opady były już mniejsze od 5 do 35 mm. W drugiej dekadzie tego miesiąca najwyższe opady notowano na Pogórzu Karpackim oraz w Beskidach Zachodnich od 75 do aż 160 mm. Wysokie opady wystąpiły również na Pobrzeżu Słowińskim od 40 do 135 mm. W centralnej części kraju wynosiły od 5 do 10 mm, a na pozostałym obszarze Polski od 10 do 40 mm. W trzeciej dekadzie w zachodniej Polsce opady były stosunkowo małe od 10 do 30 mm, we wschodnich obszarach kraju były już wyższe od 40 do 70 mm. Na Pogórzu Karpackim i w Beskidach Zachodnich notowano bardzo obfite opady wynoszące od 70 do 130 mm.

W pierwszym i drugim raporcie notowano stosunkowo niskie wartości ewapotraspiracji wynoszące 2,5 mm/dzień. Występujące opady atmosferyczne w drugiej a zwłaszczaw trzeciej dekadzie maja spowodowały, że deficyt wody był mniejszy niż w pierwszym raporcie. Natomiast w trzecim raporcie ewapotranspiracja wzrosła do 2,9 mm/dzień,w czwartym do 3,3 mm/dzień, w piątym do 3,8 mm/dzień, w szóstymi siódmym do 3,9 mm/dzień, w ósmym i dziesiątym do 4,1 mm/dzień a w dziewiątym do 4,2 mm/dzień. Natomiast wartość ewapotranspiracji zmalała w jedenastym okresie raportowania do 3,6 mm/dzień, w dwunastym do 3,5 mm, w trzynastym do 3,0 mm a w czternastym aż do 2,4 mm i była to najniższa wartość w tegorocznym okresie wegetacyjnym.

Tegoroczne warunki pogodowe z uwagi na:
 • wysokie usłonecznienie (III dekada marca, I i II dekada maja oraz III dekada czerwca),
 • niskie usłonecznienie (II, III dekada września),
 • dużą prędkość wiatru (I dekada kwietnia oraz III dekada maja),
 • niską wilgotność powietrza (III dekada marca, I i II dekada maja oraz III dek. czerwca),
 • dużą wilgotność powietrza (III dekada września),
 • wysoką temperaturę powietrza (czerwiec, sierpień),
 • niską temperaturę powietrza (III dekada września),
 • małe opady atmosferyczne (II dekada marca, III dekada kwietnia, I, II dekada maja,III dekada czerwca, II dekada lipca oraz I dekada sierpnia),
 • wysokie opady lipca (II i III dekada sierpnia oraz I, II dekada września),
 • wysoką ewapotranspirację potencjalna (III dekada lipca oraz I i II dekada sierpnia),
 • niską ewapotranspirację (II i III dekada września),

sprawiły, że wystąpił na terenie kraju duży deficyt wody powodujący suszę wśród wszystkich monitorowanych roślin uprawnych w okresie letnim. Natomiast mniejsze niedobory wody notowano we wrześniu powodujące, że nie stwierdzono suszy rolniczej powodującej obniżenia plonów o 20%.

Informujemy, że zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą, będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

W tegorocznym okresie wegetacyjnym od 21 marca do 30 września opracowano czternaście raportów dotyczących monitoringu suszy rolniczej. W tym okresie stwierdzono niedobory wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich warunkach pogodowych dla upraw:
 • Zboża jare
 • Zboża ozime
 • Krzewy owocowe
 • Rzepak i rzepik (wiosna)
 • Truskawki
 • Kukurydza na kiszonkę
 • Kukurydza na ziarno
 • Rośliny strączkowe
 • Warzywa gruntowe
 • Tytoń
 • Ziemniak
 • Drzewa owocowe
 • Chmiel
 • Burak cukrowy
 • Rzepak i rzepik (jesień).
 
Susza rolnicza w Polsce w okresie 21.03-30.09.2022 r.
Lp. Uprawa Liczba gmin z suszą % gminz suszą % gruntów z suszą
1. Zboża jare 2096 84,62 38,17
2. Zboża ozime 1909 77,07 25,19
3. Krzewy owocowe 1815 73,27 27,62
4. Rzepak i rzepik (wiosna, lato) 1734 70,00 20,97
5. Truskawki 1726 69,68 22,26
6. Kukurydza na kiszonkę 1684 67,99 20,12
7. Kukurydza na ziarno 1648 66,53 19,45
8. Rośliny strączkowe 1423 57,45 18,30
9. Warzywa gruntowe 812 32,78 7,26
10. Tytoń 771 31,13 7,89
11. Ziemniak 510 20,59 5,29
12. Drzewa owocowe 479 19,34 2,80
13. Chmiel 355 14,33 2,97
14. Burak cukrowy 158 6,38 1,10
15. Rzepak i rzepik (jesień) 92 3,71 0,47
 
 
Susza w województwach i w Polsce w uprawach zbóż jarych w 2022 r.
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%]
1. kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 47,81
2. lubuskie 82 82 100,00 64,95
3. warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 20,30
4. wielkopolskie 226 226 100,00 65,63
5. zachodniopomorskie 113 113 100,00 52,20
6. pomorskie 123 122 99,19 32,92
7. lubelskie 213 209 98,12 53,60
8. mazowieckie 314 307 97,77 45,32
9. podkarpackie 160 151 94,38 35,78
10. świętokrzyskie 102 92 90,20 34,60
11. podlaskie 118 100 84,75 23,12
12. łódzkie 177 141 79,66 38,22
13. opolskie 71 46 64,79 5,30
14. małopolskie 182 115 63,19 6,25
15. dolnośląskie 169 101 59,76 24,86
16. śląskie 167 31 18,56 1,14
  Polska 2477 2096 84,62 38,17
 
 

Susza w województwach i w Polsce w uprawach zbóż ozimych w 2022 r.
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%]
1. zachodniopomorskie 113 113 100,00 29,72
2. wielkopolskie 226 225 99,56 43,03
3. kujawsko-pomorskie 144 143 99,31 31,02
4. lubelskie 213 208 97,65 37,89
5. pomorskie 123 118 95,93 23,68
6. warmińsko-mazurskie 116 111 95,69 16,68
7. lubuskie 82 78 95,12 46,39
8. mazowieckie 314 279 88,85 29,03
9. podkarpackie 160 140 87,50 23,42
10. świętokrzyskie 102 85 83,33 20,12
11. łódzkie 177 122 68,93 26,35
12. podlaskie 118 76 64,41 12,95
13. dolnośląskie 169 88 52,07 17,83
14. małopolskie 182 85 46,70 3,71
15. opolskie 71 27 38,03 1,17
16. śląskie 167 11 6,59 0,10
  Polska 2477 1909 77,07 25,19
 
 

Susza w województwach i w Polsce w uprawach krzewów owocowych w 2022 r.
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 71,38
2. zachodniopomorskie 113 113 100,00 39,14
3. wielkopolskie 226 222 98,23 63,49
4. lubelskie 213 209 98,12 44,79
5. podkarpackie 160 151 94,38 28,93
6. świętokrzyskie 102 90 88,24 25,92
7. mazowieckie 314 265 84,39 29,79
8. kujawsko-pomorskie 144 107 74,31 15,03
9. opolskie 71 51 71,83 8,17
10. dolnośląskie 169 106 62,72 25,02
11. łódzkie 177 100 56,50 12,08
12. pomorskie 123 67 54,47 7,06
13. małopolskie 182 92 50,55 4,93
14. podlaskie 118 59 50,00 12,67
15. warmińsko-mazurskie 116 54 46,55 11,66
16. śląskie 167 47 28,14 2,65
  Polska 2477 1815 73,27 27,62
 

Susza w województwach i w Polsce w uprawach rzepaku i rzepiku (wiosna/lato) w 2022 r.
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%]
1. wielkopolskie 226 222 98,23 38,40
2. lubelskie 213 209 98,12 41,06
3. lubuskie 82 79 96,34 40,86
4. podkarpackie 160 152 95,00 25,98
5. zachodniopomorskie 113 105 92,92 14,27
6. mazowieckie 314 287 91,40 32,64
7. świętokrzyskie 102 92 90,20 23,85
8. opolskie 71 51 71,83 7,27
9. małopolskie 182 116 63,74 5,32
10. dolnośląskie 169 104 61,54 24,36
11. łódzkie 177 106 59,89 12,22
12. podlaskie 118 64 54,24 14,62
13. pomorskie 123 46 37,40 4,55
14. śląskie 167 44 26,35 1,50
15. kujawsko-pomorskie 144 33 22,92 2,92
16. warmińsko-mazurskie 116 24 20,69 3,32
  Polska 2477 1734 70,00 20,97
 
 

Susza w województwach i w Polsce w uprawach truskawek w 2022 roku
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%]
1. zachodniopomorskie 113 113 100,00 29,24
2. kujawsko-pomorskie 144 143 99,31 30,48
3. wielkopolskie 226 223 98,67 40,22
4. lubelskie 213 208 97,65 36,02
5. pomorskie 123 116 94,31 22,48
6. lubuskie 82 71 86,59 44,09
7. warmińsko-mazurskie 116 94 81,03 12,43
8. podkarpackie 160 129 80,62 22,46
9. mazowieckie 314 238 75,80 20,31
10. świętokrzyskie 102 70 68,63 18,26
11. łódzkie 177 111 62,71 23,34
12. dolnośląskie 169 85 50,30 15,12
13. podlaskie 118 47 39,83 8,63
14. małopolskie 182 66 36,26 2,81
15. opolskie 71 12 16,90 0,18
  Polska 2477 1726 69,68 22,26
 
 

Susza w województwach i w Polsce w uprawach kukurydzy na kiszonkęw 2022 roku
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 63,78
2. zachodniopomorskie 113 113 100,00 35,78
3. lubelskie 213 208 97,65 27,66
4. wielkopolskie 226 220 97,35 52,45
5. podkarpackie 160 144 90,00 21,10
6. opolskie 71 59 83,10 8,84
7. świętokrzyskie 102 81 79,41 14,65
8. mazowieckie 314 231 73,57 15,11
9. dolnośląskie 169 102 60,36 18,68
10. warmińsko-mazurskie 116 60 51,72 11,89
11. kujawsko-pomorskie 144 74 51,39 9,44
12. pomorskie 123 62 50,41 7,64
13. łódzkie 177 79 44,63 7,21
14. małopolskie 182 68 37,36 2,04
15. śląskie 167 62 37,13 3,90
16. podlaskie 118 39 33,05 5,49
  Polska 2477 1684 67,99 20,12
 
 

Susza w województwach i w Polsce w uprawach kukurydza na ziarno w 2022 roku
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 62,37
2. zachodniopomorskie 113 113 100,00 34,08
3. lubelskie 213 208 97,65 27,65
4. wielkopolskie 226 219 96,90 50,87
5. podkarpackie 160 144 90,00 21,05
6. opolskie 71 59 83,10 8,39
7. świętokrzyskie 102 80 78,43 14,57
8. mazowieckie 314 223 71,02 14,31
9. dolnośląskie 169 102 60,36 18,49
10. pomorskie 123 61 49,59 7,08
11. warmińsko-mazurskie 116 57 49,14 11,28
12. kujawsko-pomorskie 144 69 47,92 8,19
13. łódzkie 177 71 40,11 6,48
14. małopolskie 182 68 37,36 2,04
15. śląskie 167 54 32,34 3,53
16. podlaskie 118 38 32,20 5,32
  Polska 2477 1648 66,53 19,45
 
 

Susza w województwach i w Polsce w uprawach roślin strączkowych w 2022 roku
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 59,07
2. lubelskie 213 208 97,65 35,20
3. zachodniopomorskie 113 105 92,92 25,77
4. wielkopolskie 226 200 88,50 45,14
5. podkarpackie 160 139 86,88 23,08
6. świętokrzyskie 102 77 75,49 18,16
7. opolskie 71 47 66,20 5,31
8. dolnośląskie 169 97 57,40 18,68
9. mazowieckie 314 177 56,37 13,58
10. małopolskie 182 68 37,36 2,69
11. warmińsko-mazurskie 116 41 35,34 9,25
12. kujawsko-pomorskie 144 46 31,94 5,06
13. pomorskie 123 36 29,27 3,24
14. podlaskie 118 30 25,42 6,73
15. śląskie 167 34 20,36 1,56
16. łódzkie 177 36 20,34 2,80
  Polska 2477 1423 57,45 18,30
 
 

Susza w województwach i w Polsce w uprawach warzyw gruntowych w 2022 roku
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%]
1. lubuskie 82 77 93,90 39,30
2. lubelskie 213 171 80,28 14,27
3. zachodniopomorskie 113 79 69,91 6,81
4. wielkopolskie 226 144 63,72 19,20
5. podkarpackie 160 97 60,62 14,18
6. świętokrzyskie 102 51 50,00 5,87
7. dolnośląskie 169 62 36,69 9,42
8. warmińsko-mazurskie 116 32 27,59 4,92
9. opolskie 71 17 23,94 1,19
10. małopolskie 182 20 10,99 0,44
11. kujawsko-pomorskie 144 14 9,72 1,23
12. mazowieckie 314 26 8,28 1,54
13. pomorskie 123 9 7,32 0,61
14. podlaskie 118 8 6,78 0,28
15. śląskie 167 4 2,40 0,04
16. łódzkie 177 1 0,56 0,02
  Polska 2477 812 32,78 7,26
 
 

Susza w województwach i w Polsce w uprawach tytoniu w 2022 roku
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%]
1. lubuskie 82 75 91,46 38,72
2. lubelskie 213 173 81,22 17,69
3. zachodniopomorskie 113 73 64,60 6,28
4. podkarpackie 160 98 61,25 16,84
5. wielkopolskie 226 132 58,41 20,73
6. świętokrzyskie 102 52 50,98 6,90
7. dolnośląskie 169 59 34,91 10,69
8. warmińsko-mazurskie 116 28 24,14 4,47
9. opolskie 71 14 19,72 1,02
10. małopolskie 182 20 10,99 0,46
11. mazowieckie 314 25 7,96 1,48
12. podlaskie 118 8 6,78 0,28
13. kujawsko-pomorskie 144 9 6,25 1,10
14. pomorskie 123 5 4,07 0,54
  Polska 2477 771 31,13 7,89
 
 

Susza w województwach i w Polsce w uprawach ziemniaka w 2022 r.
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%]
1. lubuskie 82 77 93,90 42,79
2. zachodniopomorskie 113 93 82,30 9,49
3. wielkopolskie 226 141 62,39 18,74
4. warmińsko-mazurskie 116 43 37,07 7,03
5. dolnośląskie 169 45 26,63 7,41
6. podkarpackie 160 37 23,12 2,40
7. kujawsko-pomorskie 144 26 18,06 1,88
8. opolskie 71 11 15,49 0,73
9. pomorskie 123 14 11,38 1,05
10. lubelskie 213 9 4,23 0,13
11. łódzkie 177 6 3,39 0,22
12. mazowieckie 314 8 2,55 0,99
  Polska 2477 510 20,59 5,29
 

Susza w województwach i w Polsce w uprawach drzew owocowych w 2022 r.
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%]
1. lubelskie 213 170 79,81 12,75
2. podkarpackie 160 91 56,88 11,41
3. świętokrzyskie 102 51 50,00 5,30
4. lubuskie 82 35 42,68 10,10
5. dolnośląskie 169 46 27,22 3,97
6. wielkopolskie 226 33 14,60 0,86
7. małopolskie 182 20 10,99 0,44
8. podlaskie 118 8 6,78 0,28
9. mazowieckie 314 20 6,37 0,89
10. zachodniopomorskie 113 3 2,65 0,04
11. pomorskie 123 1 0,81 0,00
12. kujawsko-pomorskie 144 1 0,69 0,03
  Polska 2477 479 19,34 2,80
 
 

Susza w województwach i w Polsce w uprawach chmielu w 2022 r.
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%]
1. lubuskie 82 66 80,49 31,50
2. wielkopolskie 226 116 51,33 9,83
3. zachodniopomorskie 113 54 47,79 2,72
4. warmińsko-mazurskie 116 28 24,14 3,21
5. dolnośląskie 169 37 21,89 6,03
6. podkarpackie 160 26 16,25 1,08
7. opolskie 71 7 9,86 0,37
8. kujawsko-pomorskie 144 7 4,86 0,72
9. lubelskie 213 6 2,82 0,03
10. pomorskie 123 3 2,44 0,23
11. mazowieckie 314 5 1,59 0,44
  Polska 2477 355 14,33 2,97
 
 

Susza w województwach i w Polsce w uprawach buraka cukrowego w 2022 r.
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%]
1. lubuskie 82 49 59,76 14,48
2. wielkopolskie 226 51 22,57 2,95
3. dolnośląskie 169 22 13,02 2,59
4. zachodniopomorskie 113 14 12,39 0,37
5. warmińsko-mazurskie 116 14 12,07 1,45
6. kujawsko-pomorskie 144 3 2,08 0,44
7. podkarpackie 160 2 1,25 0,02
8. mazowieckie 314 3 0,96 0,14
  Polska 2477 158 6,38 1,10
 
 

Susza w województwach i w Polsce w uprawach rzepaku i rzepiku (jesień)w 2022 roku
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni gruntów ornych z suszą [%]
1. warmińsko-mazurskie 116 39 33,62 3,75
2. zachodniopomorskie 113 30 26,55 1,66
3. wielkopolskie 226 19 8,41 0,92
4. podlaskie 118 2 1,69 0,12
5. kujawsko-pomorskie 144 2 1,39 0,07
  Polska 2477 92 3,71 0,47
 


Tagi:
źródło: