Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja1

Walka z patologiami w gospodarce odpadami

W odpowiedzi na pojawiające się patologie w gospodarce odpadami i skalę problemu, o której świadczy m.in. wzrost statystyk pożarów odpadów, przygotowaliśmy propozycje zmian legislacyjnych, które mają przeciwdziałać takim sytuacjom w przyszłości. Znalazły się one w projektach ustaw o gospodarce odpadami i o Inspekcji Ochrony Środowiska – powiedział Henryk Kowalczyk, minister środowiska.

Walka z patologiami w gospodarce odpadami
Podczas posiedzenia Rady Ministrów 29 maja br. Prezes Rady Ministrów zobowiązał Ministra Środowiska do pilnego przygotowania propozycji zmian przepisów dotyczących gospodarowania odpadami w związku z pożarami magazynowanych/składowanych odpadów.

- Przygotowane przez Ministerstwo Środowiska zmiany obowiązujących przepisów mają na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami oraz ograniczenie przypadków nielegalnego postępowania z nimi. Szczególnie dotyczy to ograniczenia zjawiska pożarów nagromadzonych odpadów – zaznacza minister Henryk Kowalczyk.
 
Propozycje rozwiązań - zmiany w ustawie o odpadach
 
Projekt zakłada m.in. wprowadzenie gwarancji finansowych dla podmiotów prowadzących gospodarowanie odpadami w zakresie zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów (ok. 15 000 podmiotów).
 
- Gwarancja ustanawiana będzie przed rozpoczęciem działalności i obejmie zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów, aż do zakończenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami, co zapobiegnie porzucaniu odpadów po zakończeniu działalności – podkreślił minister Henryk Kowalczyk.
 
Jak dodał, gwarancja dotyczy również działań związanych z niewłaściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym (mechanizm ograniczający podpalenia). Jej wysokość uzależniona będzie od masy i rodzaju odpadów.
 
Minister podkreślił również, że zostanie wprowadzony obowiązek prowadzenia monitoringu wideo obiektu, w którym magazynowane lub składowane są odpady. Ma to ułatwić nadzór nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami, a w przypadku pożaru pomoże ustalić przyczynę i ewentualnych sprawców.
 
Wprowadzone zostaną także szczegółowe wymagania dla gromadzonych odpadów przez wskazywanie w decyzjach administracyjnych dopuszczalnej masy zbieranych i magazynowanych odpadów, maksymalnej masy jednocześnie magazynowanych odpadów oraz środków ochrony przeciwpożarowej.
 
Z kolei wiceminister środowiska Sławomir Mazurek poinformował, że w projekcie zaproponowano skrócenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku.
 
- Trzyletni okres magazynowania odpadów pozwala na zgromadzenie ich znaczącej masy, co przy przypadkach porzucenia czy pożarach zwiększa problem z zagospodarowaniem takich odpadów – podkreślił.
 
Nagromadzenie zbyt dużej masy odpadów w okresie trzyletnim może skłaniać do zachowań niezgodnych z prawem, np. podpaleń, aby pozbyć się problemu. Skrócenie okresu magazynowania wymusi na przedsiębiorcach większą aktywność w poszukiwaniu zbytu na odpady.
 
Projekt ustawy przewiduje również zmianę zakresu uprawnień organów ochrony środowiska do wydania zezwoleń na zbieranie odpadów – w przypadku gdy całkowita pojemność instalacji lub innego miejsca magazynowania odpadów przekracza 3 000 ton na rok, właściwy będzie marszałek województwa.
 
Ponadto wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów będzie uzależnione od uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej (PSP) przed rozpoczęciem działalności w zakresie gospodarki odpadami.
 
Proponowane przepisy rozszerzają też przesłanki dla odmowy udzielenia zezwolenia na gospodarowanie odpadami, dla osób fizycznych i prawnych. Nie będzie one wydane m.in. jeżeli wysokość i forma zabezpieczenia finansowego nie zapewni pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów lub gdy podmiot był już wcześniej karany.
 
Wprowadzony ma zostać wymóg posiadania tytułu prawnego do nieruchomości w formie aktu własności. Celem tego rozwiązania jest ograniczenie procederu gospodarowania odpadami w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami oraz ułatwienie organom administracji egzekwowania przepisów i działania podmiotów zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
 
Przewidziane są również nowe kryteria wymierzania kar administracyjnych za niezgodne z prawem zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów. Będą one oparte o ilość odpadów, której dotyczy wymierzona kara - wzór na obliczenie kary ilość nagromadzonych odpadów razy stawka opłaty.
 
Ponadto wzmocnione zostaną sankcje dla „recydywistów”, tj. podmiotów, u których wielokrotnie wybuchały pożary, przez zastosowanie dodatkowego mnożnika pozwalającego zwiększyć wymiar kary.
 
Projekt nowelizacji przewiduje też uszczelnienie i uszczegółowienie przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów. Chodzi m.in. o całkowity zakaz przywozu odpadów do unieszkodliwienia na poziomie ustawowych, a także przywozu do Polski odpadów komunalnych oraz odpadów powstających z przetwarzania odpadów komunalnych. Zostaną też znacząco podwyższone opłaty skarbowe za przywóz odpadów do Polski.
 
Propozycje zmian legislacyjnych dotyczą również umożliwienia organom kontrolnym prowadzenia efektywnego nadzoru nad działalnością dotyczącą transportu odpadów. Oznacza to, że do kontroli transportu odpadów będzie uprawniona policja.
 
Wzmocnienie Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) – projekt ustawy o IOŚ
 
Projekt ustawy przewiduje m.in. wzmocnienie skuteczności działań kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez umożliwienie prowadzenia tzw. kontroli krzyżowych w obszarach nielegalnych działań, które obejmują obszar kilku województw. Ich realizacją zajmą się wyspecjalizowane zespoły składające się z inspektorów z różnych terytorialnie wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
 
Projektowane przepisy zakładają także wprowadzenie dla inspektorów ochrony środowiska możliwości wykonywania kontroli w systemie całodobowym (praca zmianowa) oraz wzmocnienie kadrowe Inspekcji.
 
Przewidują one także, że kontrole interwencyjne prowadzone będą bez wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia.
 
Zaproponowano również rozszerzenie uprawnień inspektorów IOŚ podczas wykonywania kontroli. Dotyczą one m.in. możliwości przeprowadzenia czynności kontrolnych z użyciem dronów.
 
Projekt przewiduje też możliwość wydawania przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w trakcie kontroli decyzji wstrzymującej działalność stwarzającą zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo zagrożenie zniszczenia środowiska - w rygorze natychmiastowej wykonalności.
 
Zaproponowano również wprowadzenie możliwości prowadzenia czynności rozpoznawczych na potrzeby wykrywania nielegalnych praktyk dotyczących środowiska, w tym gospodarowania odpadami.
 
Ponadto wprowadzenie zostaną procedury postępowania z zatrzymywanymi pojazdami transportującymi odpady z naruszeniem przepisów i dalszego sposobu postępowania z odpadami. Inspektorom IOŚ zostanie zapewniona pomoc innych organów kontroli lub Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych.
 
Projektowane zmiany obejmą też kwestie monitoringu środowiska. W strukturze GIOŚ zostanie powołane centralne laboratorium badawcze z wyspecjalizowanymi oddziałami działającymi podadregionalnie, co pozwoli na optymalizację i elastyczność w prowadzeniu badań monitoringowych i wykonywaniu pomiarów i analiz na potrzeby prowadzonych czynności kontrolnych.
 
O pożarach odpadów
 
W ostatnim czasie znacząco nasiliło się występowanie pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Chociaż bezpośrednie przyczyny ich wystąpienia pożarów są jeszcze badane, to przynajmniej w miejscach nielegalnego magazynowania odpadów można przypuszczać, że doszło do celowych podpaleń w celu pozbycia się odpadów.
 
Państwowa Straż Pożarna potwierdza niepokojący wzrost statystyk dotyczących pożarów w takich obiektach: w 2010 r. miało miejsce 59 takich interwencji, w 2013 i 2014 – ok. 100, natomiast w roku 2016 i 2017 miało miejsce odpowiednio 130 i 150 interwencji. Do 28 maja br. było już 85 interwencji do tych przypadków, co oznacza znaczący wzrost w porównaniu do lat ubiegłych.
 


Tagi:
źródło: