| Autor: mikolaj

Z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 9 października 2014 r. obradowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym tematem rozmów było embargo i afrykański pomór świń.

Z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Embargo

Na posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odrzuciła wniosek posła Roberta Telusa (PiS), złożony w dniu 25 września 2014 r., o odrzucenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu dotyczących likwidacji skutków wprowadzonego przez władze Federacji Rosyjskiej, w dniu 7 sierpnia 2014 r., embarga na import produktów rolno-spożywczych z Unii Europejskiej, w tym zakwestionowanych przez Komisję Europejską wniosków dotyczących rekompensat wynikających z wprowadzenia embarga oraz rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie ok. 400 mln euro.

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu - na podstawie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wniosek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem podjętych, zrealizowanych i planowanych do realizacji działań rządu w związku z:


-  wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń,

- wprowadzeniem embarga na import produktów rolno-spożywczych przez Federację Rosyjską,

- nierównymi warunkami konkurencji polskich rolników na Jednolitym Rynku Europejskim”.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Tadeusz Nalewajk.

Minister poinformował o aktualnej sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych: zbóż, rzepaku, mięsa, owoców i warzyw, mleka z uwzględnieniem wysokości plonów i  produkcji oraz bilansu w handlu zagranicznym ww. produktami.

Afrykański Pomór Świń

Przedstawił bieżące dane dotyczące zwalczania na terenie naszego kraju Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), poinformował o działaniach rządu zmierzających do złagodzenia skutków rosyjskiego embarga na import produktów rolno-spożywczych oraz działaniach UE w tym zakresie.

W dyskusji głos zabrali posłowie, a także przedstawiciele rolniczych związków zawodowych i branżowych oraz producentów rolnych. Według nich sytuacja w polskim rolnictwie, w związku m.in. z embargiem oraz ASF-em jest znacznie poważniejsza niż wynika to z wypowiedzi przedstawicieli resortu rolnictwa. Padły głosy o sytuacji kryzysowej oraz o braku skoordynowanej i kompleksowej polityki rolnej, co powoduje, że żaden rynek rolny nie jest stabilny. Negatywnie oceniono działania pomocowe Unii Europejskiej stwierdzając, na przykładzie rozporządzeń dotyczących rekompensat dla producentów owoców i warzyw, że przepisy prawne zostały tak skonstruowane, aby unijna pomoc finansowa nie trafiła do polskich rolników.

Odpowiedzi na pytania udzielił minister rolnictwa i rozwoju wsi - Marek Sawicki. Poinformował, że dwa z trzech pierwszych priorytetów nowego rządu, dotyczą rolnictwa, co daje nadzieję na złagodzenie złej sytuacji w tej branży.

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji w ww. sprawie.Tagi:
źródło: