Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: mikolaj

Zasady obrotu artykułami rolno-spożywczymi między Polską a Ukrainą

Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Spraw Zagranicznych w sprawie zasad obrotu artykułami rolno-spożywczymi między Polską a Ukrainą. Informację przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Katarzyna Kacperczyk.

Zasady obrotu artykułami rolno-spożywczymi między Polską a Ukrainą

Zasady obrotu artykułami rolno-spożywczymi między Polską a Ukrainą

Podstawowym dokumentem, który reguluje obecnie zasady handlu towarowego między Unią Europejską, w tym Polską, a Ukrainą, jest umowa o Pogłębionej i Wszechstronnej Strefie Wolnego Handlu (DCFTA), będąca częścią Umowy Stowarzyszeniowej pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. W okresie od kwietnia 2014 r. do końca 2015 r. obowiązywało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie obniżania lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy. Jego celem było wsparcie gospodarcze Ukrainy.

Polska zajmuje czołowe miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych Ukrainy. Obecnie do najważniejszych problemów w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi należą: utrzymujący się zakaz importu bydła oraz trudności w uzgodnieniach wybranych świadectw weterynaryjnych. Istotne znacznie miało w 2015 r. zniesienie ograniczeń w imporcie mięsa wieprzowego na Ukrainę.

Produkty pochodzenia zwierzęcego wywożone z terytorium RP do państw trzecich zaopatruje się w świadectwa zdrowia, a Główny Lekarz Weterynarii jest organem właściwym do uzgadniania z właściwą władzą państwa trzeciego szczegółowych wymagań w tym zakresie. Główny Lekarz Weterynarii określa także wymagania dla towarów wwożonych do Polski z tym że wwóz do Polski jako państwa Unii Europejskiej ograniczony jest także wymaganiami określonymi przez Komisję Europejską. Z kolei import i eksport produktów pochodzenia roślinnego określają regulacje fitosanitarne każdej ze stron. Przestrzeganie tych regulacji jest w Polsce kontrolowane przez specjalistyczne organy kontroli.

Uczestniczący w posiedzeniu rolnicy, głównie członkowie OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, przedstawiali problemy związane ze współpracą polsko-ukraińską. Wskazywali na liczne kontrole przeprowadzane u polskich producentów, niskie ceny produktów przy jednocześnie wysokich – jak mówili unijnych kosztach produkcji, a z drugiej strony braku przeciwdziałania nielegalnemu przywozowi towarów do Polski, w szczególności zbóż, a zwłaszcza kukurydzy. Wskazywali, że w tej sytuacji polskie rolnictwo znajduje się w bardzo niekorzystnym położeniu, zwracali się do przedstawicieli władzy o szybkie przeciwdziałanie temu stanowi rzeczy.


Tagi:
źródło: