powodzie i strony powiązane

 • 2020-05-19

  MRiRW w sprawie zastoju w realizacji pomocy

  Dotacje i dopłaty

  W sprawie wypłaty rolnikom pomocy udzielanej producentom rolnym w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy oraz wypłaty pomocy w ramach działań inwestycyjnych PROW 2014-2020, tj. modernizacji gospodarstw rolnych, wsparcia inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof –...

 • 2019-12-20

  Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych

  Przepisy i regulacje

  Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i...

 • 2018-07-26

  Kredyty a susza

  Finanse i prawo

  W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych banki współpracujące z ARiMR zaoferowały pomoc w formie kredytów preferencyjnych o oprocentowaniu 0,5 % w skali roku.

 • 2018-05-09

  Uproszczenia dla rolników w zakresie dywersyfikacji upraw

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, które umożliwia rolnikom skorzystanie z odstępstwa w roku 2018 w zakresie dywersyfikacji upraw - jednej z praktyk zazielenienia.

 • 2018-05-03

  Zazielenienie – uproszczenie dla rolników

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, które umożliwia rolnikom skorzystanie z odstępstwa w roku 2018 w zakresie dywersyfikacji upraw - jednej z praktyk zazielenienia.

 • 2018-04-20

  Zazielenienie – ułatwienia dla rolników

  Przepisy i regulacje

  Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą rolnikom skorzystanie z odstępstwa od obowiązku zastosowania w roku 2018 jednej z praktyk zazielenienia − dywersyfikacji upraw.

 • 2018-02-23

  Projekt MPA na półmetku

  Z życia instytucji

  Pod hasłem „Wczujmy się w klimat – adaptacja w mieście” odbyła się debata ekspercka zorganizowana w ramach projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. W wydarzeniu, które odbyło się 21 lutego 2018 r., udział wziął Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik ds. polityki klimatycznej.

 • 2014-07-19

  Weszły w życie zmiany w Prawie wodnym

  Przepisy i regulacje

  Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa postanowienia unijnych dyrektyw: ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej), dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu, oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim oraz w sprawie środowiskowych norm jakości w...

 • 2014-04-26

  Nowelizacja Prawa wodnego przyjęta przez Sejm

  Przepisy i regulacje

  Sejm przyjął nowelizację Prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw. Doprecyzowanie i uzupełnienie definicji prawnych wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej, określenie gminy wiodącej w aglomeracji wodnościekowej oraz wprowadzenie planu utrzymania wód do prawodawstwa polskiego to najważniejsze regulacje nowelizacji.

 • 2013-10-30

  Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 r. z perspektywą do roku 2030

  Z kraju

  Dnia 29 października 2013 r. Rada Ministrów przyjęła „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, przedłożony przez ministra środowiska. Określa on warunki stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne. Przewidziano w nim także rozwiązania...

 • 2013-07-29

  Lepsza pomoc po katastrofie - KE chce zreformować unijny Fundusz Solidarności

  Finanse i prawo

  Komisja Europejska chce zreformować unijny Fundusz Solidarności, który udziela wsparcia finansowego w wypadku klęski żywiołowej krajom członkowskim i państwom przystępującym do UE. Przyjęty 25 lipca br. wniosek ma na celu uproszczenie funkcjonowania Funduszu i zwiększenie jego skuteczności, między innymi poprzez wprowadzenie wyraźniejszych kryteriów korzystania z jego pomocy. Od...

 • 2013-06-09

  Powodzie i podtopienia bez wpływu na wzrost cen warzyw

  Ogrodnictwo

  Opady i podtopienia w poszczególnych regionach kraju nie wpłyną na ceny żywności – uspokaja prof. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Chociaż rolnicy przez utrzymującą się od kilku dni pogodę narzekają na zniszczone uprawy, to – według eksperta – tegoroczne warunki i tak są lepsze niż przed rokiem. Ceny w porównaniu do...

 • 2013-04-08

  KRIR apeluje o pilne uruchomienie kredytów klęskowych

  Kredyty i ubezpieczenia

  Gospodarze czekają na uruchomienie kredytów inwestycyjnych, jak również kredytów klęskowych z lat poprzednich. Dlatego, 4 kwietnia br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o jak najszybsze uruchomienie przez Rząd RP kredytów klęskowych z dopłatami do oprocentowania z budżetu państwa.

 • 2013-02-06

  Sytuacja pogodowa w Polsce. Ostrzeżenia przed powodziami w lubuskim i mazowieckim

  Z kraju

  Jak nie siarczysty mróz to nagłe ocieplenie i lokalne podtopienia. Tegoroczna zima ostro daje nam się we znaki. Sprawdźmy zatem na co musimy się przygotować w różnych regionach Polski.

 • 2011-12-13

  Rolnicy wreszcie upominają sie o swoje...

  Lubuska Izba Rolnicza

  O tym że melioracje w województwie są zaniedbane od wielu już lat wiedzą najlepiej rolnicy, bo to oni ponoszą z tego tytułu określone straty.